Referat fra styremøte torsdag 23. april 2021 kl 12 på Teams.

Til stede:             Harald Abdul Rehman Solar, Gunnhild Barstad Løvold, Kari Svisdahl, Geir Sakseid, Inger Slinning.

Forfall:                 Josef Benchi

 

Saker:

Sak 6/21             

Godkjenning av referat fra forrige møte, innkalling med saksliste.

Vedtak: Godkjent.

 

Sak 7/21             

Infosaker.

 • Bankkonto:
  Kari orienterer om prosessen rundt oppretting av konto i DNB. Det ligger nå inne søknad på konto og kort. Kari er kontaktperson, men dette er data som kan endres underveis. DNB har vært hjelpsomme og ytt god bistand i denne prosessen.
 • Hjemmeside:
  Inger jobber videre med hjemmesiden. Så langt er e-postadresser opprettet til Inger og Geir. Etter ei avklaring om hvilke navn som er ønskelig brukt i en STL-e-post for den enkelte i styret, vil Inger opprette disse. Hun sender ut en mail med info om å ta e-posten i bruk.
 • Prosjekt:
  «Ord til trøst» v/Geir.
  Geir har laget en artikkel om dette og lagt ut på siden til Bispedømmet. Den kan nå gå direkte til de ulike institusjonene. Heftet er merket STL og Møre Bispedømme.
  Innspill om hvorvidt heftet kan lages i digital og mobil-vennlig form, samt trykkes med STL M&R sin logo. Dette er mulig, men vi trenger tillatelse til å gjøre det.

 

Sak 8/21             

Trello som arbeidsverktøy.
Vi trenger å bruke til på å bli kjent med Trello som arbeidsverktøy. Det krever at vi alle bruker det aktivt for å lære det å kjenne.
Hvert prosjekt kan ha sin egen tavle, og praktisk informasjon kan utveksles via dette verktøyet. Ved innlegg er det viktig å tagge medlemmene slik at alle får opp varsel om det. (@+navn). Vi følger saken videre.


Sak 9/21             

Hjemmeside og Facebookside.

 • Hjemmeside:
  Inger har redaktøransvar for hjemmesiden og kvalitets-sikrer det som legges ut. Innspill på om vi skal lage en sak som viser hvor STL M&R sine styremedlemmer hører til i det store bildet. En god ide som følges opp. Alle skriver noen ord om hvor hører til i «Tros- og livssynsbildet», og Inger legger det ut på hjemmesiden.
  Andre innlegg som ønskes publisert sendes Inger.
 • Facebook:
  Alle styremedlemmer får en admin-rolle i Facebook siden og kan dele innlegg og informasjon. Inger er hoved-administrator.

Sak 10/21           

Oppfordring til vaksinering:

Innspill om at informasjon om covid-19 vaksinen legges ut på hjemmesiden på ulike språk. STL sentralt har innlegget: «Et stikk for fellesskapet» der folk tagger bilder av vaksinering. Noe for oss?

 

Sak 11/21           

Søke om støtte til prosjektstilling for STL Møre og Romsdal:
Det vil være ei prosjektstilling som skal arbeide for å gjøre oss kjent, og skape gode arbeidsrutiner. Det er flere steder å søke om midler. For STL M&R vil det være en god start å ha en person som har oversikt over prosjekter, midler som kan søkes, skrive søknader og mye mer. Ei prosjektstilling gjør at en person kan ta imot ferdige utarbeidede prosjekter og sørge for invitasjoner, leie av lokaler, mat osv. Alt som har med logistikk å gjøre.
Midler vi får inn vil avgjøre størrelsen på stillingen. Inger Slinning gir uttrykk for å ha et engasjement for stillingen, med et brennende engasjement for å arbeide videre med dette.

I fortsettelsen av dette trenger vi et møte med Alisdair. Vi kan invitere han hit til et møte med oss der han kan ta oss gjennom de ulike hindringene i prosessen. Ideelt sett ønsker vi et fysisk møte der vi har god tid. Alternativt et digitalt møte. Inger kontakter Alisdair for å finne ut tider han har til rådighet. Vi tilpasser oss han så langt som mulig.

 

Sak 12/21           

Kontingent:
Det kan være lurt å innføre kontingent så tidlig som mulig. Det har vist seg å være vanskelig å innføre den på et senere tidspunkt.
Kontingent kan brukes på leie av lokaler, utstyr, aktiviteter, driftskostnader, eller være øremerket en spesiell del av driften.
En liten kontingent kan virke forpliktende på medlemsorganisasjonene, men den kan også være til hinder for noen i å melde seg inn.

Styret beslutter å arbeide videre med saken. Vi trenger å se nærmere på hva midlene brukes til, ulike satser osv. Vi tar det videre i neste styremøte. Inntil da setter alle seg inn i hva dette kan innebære. Til neste møte setter Harald opp noen tanker om for og imot kontingent, samt gode måter å disponere den på.

 

Sak 13/21:         

Info om bydelsmødre og -fedre.
Kari orienterer. Hovedoppgaven til Bydelsmødrene er å være en brobygger mellom minoritetskvinner og institusjoner. I Oslo er dette et stort arbeid der de har et 17-punkts langt program de går gjennom. Herunder kommer opplæring i foreldreskap, arbeid og helse. Covid-vaksinering og smitteforebygging er blant viktige tema. Kari har vært i kontakt med Levanger kommune som jobber med dette. De driver en forenklet utgave av modellen fra Oslo. Levanger kommune har fått gode tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet. (Helsepersonell, politi og kommunale aktører).

Kari har vært i kontakt med kommunalsjefen i Ålesund, som var positiv til dette arbeidet med Bydelsmødre og -fedre.

Hvilken rolle kan STL ha i dette arbeidet? Det kan være å:
- lage infomateriell
- gjøre arbeidet kjent
- inspirere folk gjennom materiale som deles ut.

Hvor begynner vi?
Vi må gjøre en kartlegging. Hvor er det flest mennesker med minoritetsbakgrunn i Møre og Romsdal? Hvilke del av Møre og Romsdal er dette mest aktuelt for?

Kari holder saken videre og setter opp ei prioriteringsliste til neste møte.
I denne saken kan vi finne mer om hvordan vi tar i bruk og nyttiggjør oss av Trello.

 

 

Neste møte: torsdag 20.mai. 12-13 på Teams, eller et fysisk møte der vi vil sette av mer tid.