Referat styremøte 25. mars 2021


Referat fra styremøte torsdag 25.mars 2021 kl 12:00 på Teams.


Til stede: Harald Abdul Rehman Solar, Gunnhild Barstad Løvold, Kari Svisdahl, Geir Sakseid, Inger Slinning og Josef Benchi.


Saker:
Sak 1/21 Godkjenning av referat fra stiftelsesmøtet, innkalling og dagsorden.
Godkjent.


Sak 2/21 Konstituering av styret.
Styreleder: Geir Sakseid, DNK, Møre bispedømme.
Nestleder: Harald Abdul Rehman Solar, MRID
Kasserer: Kari Svisdahl, HEF
Sekretær: Gunnhild Barstad Løvold, DNK, Ålesund og Volsdalen menighet
Vararepresentanter:
Inger Slinning, HEF
Josef Benchi, MRID, Ålesund Moskè


I arbeid med prosjekter vil det være naturlig å danne prosjektgrupper med en prosjektleder fra styret.


Sak 3/21 Grunnleggende struktur.

 • Kontaktinfo og e-post:
  Det er viktig å ha epostadresse som tydelig viser at vi representerer STL Møre og Romsdal.
  Alasdair Mc Lellan i STL sentralt er en ressursperson i å opprette egen hjemmeside med epostadresser. Inger følger opp Alasdair.
 • Ved økonomiske behov i denne prosessen, før vi får støtte fra STL sentralt, har både Møre Bispedømme og Møre og Romsdal islamske dialognettverk midler avsatt til dette.
 • Sosiale media:
  Inger vil følge opp dette, men ønsker innspill fra styret om hva som bør legges ut. Det presiseres at her har alle et ansvar for å følge opp slik at god og relevant informasjon kan legges ut.
 • Brønnøysundregisteret:
  Signaturrett registreres på leder og nestleder.
  Vi avstår fra tippemidler gjennom Frivillighetsregisteret.
  Registrert målform er bokmål.
  Registrering i Brønnøysundregisteret vil ikke bli fullført før egen epostadresse for STL M&R er klar.


Sak 4/21: Samtale om aktuelle saker / skissere handlingsplan.

 • Trello.com er et gratis, digitalt verktøy der hele styret kan få tilgang.
  Møtereferater, informasjon m.m. kan legges inn og være tilgjengelig. Harald legger inn alles epostadresser slik at man kan få et innblikk i hvordan det fungerer.
  Dette tas opp til vurdering, og avgjøres neste styremøte.
 • «Ord til trøst». Geir ønsker å ta dette videre inn institusjoner.
  Styret støtter forslaget.
 • Kassererrollen.
  Når STL M&R er registrert i Brønnøysundregisteret og har eget organisasjonsnummer, kan vi opprette egen konto.
 • Samtale om ansvar for å overbringe dødsbudskap.
  Offisielt har Politiet ansvar for å overbringe dødsbudskap. De har delegert dette til kirken som er den største livssynsorganisasjonen. Det fungerer slik at prestene har egen turnus, der de på kort varsel kan bli varslet om å overbringe dødsbudskap. Human Etisk Forbund mener dette skal være et offentlig og ikke
  et kirkelig anliggende. Dette er en viktig samtale, med mange ulike synspunkter. Også blant prestene
  er det ulikt syn på denne oppgaven. Vi må ha fokus på de mest sårbare i samfunnet og nøytralitet kan være et nøkkelord i denne sammenheng. Det være seg politi eller helsefaglig personell. Et innspill er å ha et hefte med ulike tekster til trøst og oppmuntring, fra forskjellige religioner og livssyn, som kan brukes av den som har oppgaven med å overbringe et dødsbudskap.
  Samtaler som denne viser relevansen ved STL sitt arbeid.
 • Religions- og livssynsdag.
  Josef har vært i kontakt med skoler i Ulstein kommune og fått positive tilbakemeldinger på et slikt initiativ. Skolens tilbakemelding understreker hvor viktig det er at vi vet om ulike tros- og livssynssamfunn, og hva det enkelte står for.
  Josef er prosjektleder videre i dette arbeidet.
 • Informasjon ut mot kommunene.
  Vi må være gode på å informere de ulike kommunene om hva STL står for, og hvilke prosjekter vi arbeider med til enhver tid. Vi arbeider på tvers av religion og tro, og på tvers av kommunegrenser.
 • Covid-19.
  Ålesund kommune ønsker å opprette ei ressursgruppe som får ansvar for å delegere informasjon om Covid-19. STL kan være en ressurs inn i dette arbeidet. Og det kan være en god innfallsvinkel for videre rekruttering inn i arbeidet. Vi lager en sak på facebook der vi ønsker kontakt med ledere for tros-og livssynssamfunn.
 • Eritreiske samfunn.
  Både i Volda, Ålesund og Molde er der store eritreiske miljø. Det kan være nyttig for dem å få informasjon om STL sitt arbeid.


Neste møte: 22. april 2021, kl 12:00 på Teams.
Møtet ble opphevet klokken 13:00.
Referent Gunnhild B.L.