Vedtekter

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Møre og Romsdal

Vedtatt 12. mars 2021

§ 1. Formål

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Møre og Romsdal (STL Møre og Romsdal) har som formål:

a) å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn i Møre og Romsdal.

b) å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt felleskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

c) å arbeide internt og eksternt med spørsmål som er av felles interesse for deltakerne i samarbeidsrådet, og være bindeledd mellom medlemssamfunnene.

d) å sikre likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Møre og Romsdal.


§ 2. Medlemskap

a) Medlemskap kan bare holdes av offentlig godkjente tros- og livssynssamfunn i Møre og Romsdal.

b)Nye medlemssamfunn tas opp på årsmøtet. Søknad om medlemskap sendes til styret, som behandler søknad og innstiller til årsmøtet. Styret kan innvilge nye medlemssamfunn observatørstatus frem til neste årsmøte.

c) Medlemssamfunn kan miste sitt medlemskap hvis tros- eller livssynssamfunnets formål og/eller praksis strider mot STL Møre og Romsdals formål, eller hvis medlemssamfunnet over tid ikke oppfyller sine medlemsforpliktelser i henhold til STL Møre og Romsdals styringsdokumenter. Eventuelt vedtak om bortfall av medlemskap fattes av årsmøtet.


§3. Rådet

STL Møre og Romsdals råd består av inntil to oppnevnte representanter fra hver medlemsorganisasjon, hvorav bare én har stemmerett.

Rådet skal ha minst tre møter i året, hvorav ett skal være årsmøte.


§ 4. Beslutninger

STL Møre og Romsdals råd fatter sine beslutninger ved hjelp av følgende prinsipper:

a)Høringer og uttalelser ved konsensus [1]

b)Opptak til og eksklusjon fra STL Møre og Romsdal ved 2/3 flertall.

c) Vedtektsendringer ved 2/3 flertall.

d) Innstilling av representanter til styret ved simpelt flertall.

e) Eventuell nedleggelse av STL Møre og Romsdal ved 2/3 flertall.

f) Andre saker ved simpelt flertall.

g) Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.


§ 5. Årsmøtet

a) Årsmøtet er STL Møre og Romsdals øverste organ og skal finne sted innen utgangen av mars hvert år. Innkalling skal sendes senest fire uker før møtet og sakspapirer skal sendes senest en uke før møtet.

b) 50 prosent av medlemmene må være til stede for å gjennomføre årsmøtet.

c) Hver medlemsorganisasjon i STL Møre og Romsdal har én stemme i årsmøtet.

d) Årsmøtet skal behandle følgende saker:

   1. Godkjenning av møteinnkalling
   2. Valg av ordstyrer, referent og to protokollunderskrivere
   3. Godkjenning av dagsorden
   4. Årsmelding
   5. Årsplan
   6. Regnskap og revisjon
   7. Budsjett
   8. Eventuelle endringer i vedtekter
   9. Saker innmeldt til årsmøtet
   10. Valg, ved simpelt flertall
    a)Medlemmer til styret.
    b)Styreleder for en periode på to år.
    c) Nestleder for en periode på ett år.
    d) Revisor.
   11. Eventuelt opptak av nye medlemssamfunn


e) Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom minst to av medlemssamfunnene ber om det.

     

    § 6. Styret og sekretariatet

    a) Styret leder virksomheten mellom rådsmøtene i henhold til styringsdokumenter og vedtekter. Referat fra styrets møter gjøres tilgjengelig for rådets medlemmer og observatører.

    b) Styret består av leder, nestleder og opptil ytterligere tre medlemmer. Kun rådets representanter er valgbare som leder, nestleder og styremedlem. Det bør tilstrebes at tros- og livssynsbredden blir representert over tid. Styret er beslutningsdyktig når minst et flertall av medlemmene er til stede.

    c) Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

    d) Sekretariatet lokaliseres fortrinnsvis hos et av medlemsorganisasjonenes sekretariat. STL Møre og Romsdals adresse følger sekretariatet.

     

    § 7. Observatører til rådet

    a) Observatørstatus kan tilbys tros- og livssynssamfunn som ikke oppnår fullt medlemskap, eller organisasjoner som ikke defineres som tros- og livssynssamfunn.

    b) Søknad om observatørstatus sendes til styret, som behandler søknad og innstiller til rådet. Det kan fastsettes krav til søknad og dokumentasjon til søkere.

    c) Organisasjoner med observatørstatus har i utgangspunktet én møtende representant. Rådet kan fastsette inntil tre representanter på individuell basis. Observatørrepresentanter har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

    d) Observatørstatus kan inndras ved simpelt flertall i rådet.

     

    § 8. Endring av vedtekter

    Endringer i STL Møre og Romsdals vedtekter kan foretas av årsmøtet og trer i kraft ved årsmøtets slutt, eller senere hvis det besluttes.

     

    § 9. Oppløsning

    STL Møre og Romsdal kan oppløses etter vedtak ved to påfølgende årsmøter. Foreningens midler skal tilfalle Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Det siste styret fungerer som avviklingsstyre.


    [1] I noen saker, som offentlige uttalelser og høringer, benytter rådet seg av konsensus som beslutningsform. Det skal på en særlig måte legges vekt på at deltakerne i beslutningen utvikler resultatet sammen. Det etterstrebes at alle kan bli med på den endelige beslutningen. Konsensus er nådd når ett av følgende skjer: a) alle med stemmerett er enige om et resultat (enstemmighet), b) et overveiende flertall kommer til uttrykk der mindretallet aksepterer at det har blitt hørt og at det kan leve med resultatet. Det kan være nødvendig å fatte beslutninger som krever konsensus, selv om det ikke er konsensus som beskrevet ovenfor. Da kan rådet gå til avstemning. Dersom 85 % av de stemmeberettigede gir sin tilslutning er beslutning fattet. En slik beslutning må gjengi både flertallets og mindretallets syn. Dersom nødvendig kan konsensus nås på e-post. Styret kan sende ut en uttalelse til høring på e-post til alle medlemmene i rådet med en svarfrist på 5 dager. Dersom styret ikke får noen kommentarer innen fristen er det samtykke. Høring på e-post gjelder ikke årsmøtesaker.